Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, “Condicions”) a través del lloc web adninstitut.com, propietat d’ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L., d’ara endavant PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també en l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions podran ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat amb excepció expressament assenyalada en els supòsits en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI: Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

És una persona amb capacitat suficient per a contractar.

Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L., amb domicili social AV. CERDANYOLA, 57

Baixos, – 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), NIF B67355222 i amb telèfon d’atenció al client / USUARI 931159950.

I d’un altre, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als productes o serveis oferts pel PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que conforme al que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Garanties aplicables.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda o activarà cap servei fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS, segons el destí designat lliurement per l’USUARI.

Falta d’execució del contracte a distància

Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagués realitzat el lliurament de la mercaderia, transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactat, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per a cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputables al PRESTADOR.

En el cas del retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI podrà reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en el que excedeixin d’aquesta quantitat.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 2 i 3 dies laborables, segons la població de destí i la forma de pagament triada. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l’USUARI i est, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia, com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Tret que la devolució es realitzi per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte haurà de retornar-se en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei, des del mateix dia d’activació i/o descàrrega d’aquest.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre aquest.
 3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per a això, o per correu electrònic a info@adninstitut.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.

Una vegada l’USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número en la carta d’enviament, amb les despeses de transport a càrrec seu, en el domicili d’ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L., AV. CERDANYOLA, 57 Baixos, –

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

Postal: ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L., AV. CERDANYOLA,

57 Baixos, – 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Telèfon: 931159950

Mail: info@adninstitut.com

Resolució de litigis en línia (En línia Disputi Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA 

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d’ADN INSTITUT, INSTITUT D’ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L. o a l’aquí estipulat, tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte estan exempts d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall i assegurança d’enviaments.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 931159950 o via correu electrònic a l’adreça info@adninstitut.com

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus inclouen despeses d’enviament dins de la península Ibèrica.

En cas dels enviaments internacionals o fora de la península Ibèrica, l’interessat haurà de contactar amb ADN Institut perquè se l’informi de les despeses addicionals de transport, que es calculen a partir de l’adreça de lliurament.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:

Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

 1. – Comprovació de les dades de facturació.
 2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
 3. – Selecció de la forma de pagament.
 4. – Realitzar la comanda (comprar).

Una vegada processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o lliurament aproximat.

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia d’un any, conforme als criteris i condicions descrits en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum:

 1. I) Conformitat dels productes amb el contracte
 2. Excepte prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte, sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas cap d’ells no resulti aplicable:
 3. a) S’ajustin a la descripció i qualitats manifestes per ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L.
 4. b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
 5. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posat en coneixement d’ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L. en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
 6. d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, en el seu cas, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per ADN *INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L.
 7. e) ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L. descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant d’aquests, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 8. No hi haurà lloc a la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en materials subministrats per l’USUARI.
 9. II) Responsabilitat del PRESTADOR i drets de l’USUARI

ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L. respondrà davant l’USUARI

de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L. reconeix a l’USUARI el dret a la seva substitució, i a la resolució del contracte.

De conformitat amb l’article 6 del Codi Civil, qualsevol renúncia prèvia dels drets de l’USUARI o actes realitzats en frau, seran nuls.

III) Reparació i substitució dels productes

 1. Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució d’aquest, tret que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L. l’opció triada, totes dues parts hauran d’atenir-se. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que es disposa en l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.
 2. IV) Regles de la reparació o substitució del producte

La substitució s’ajustarà a les següents regles:

 1. a) Serà gratuïta per a l’USUARI.
 2. b) Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament.
 3. c) Es duran a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tinguessin per a l’USUARI.
 4. d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut li serà aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.
 5. V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir l’o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense majors inconvenients per a l’USUARI. La resolució no procedirà quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

 1. VI) Terminis
 2. ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L. i l’USUARI podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.

Excepte prova, en contra, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

 1. Excepte prova en contra, el lliurament s’entén feta el dia que figuri en la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent, si aquest fos posterior.
 2. L’USUARI haurà d’informar ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC

S.L. de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Excepte prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins del termini establert.

VII) Acció contra el productor

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessament, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per a ADN INSTITUT, INSTITUT D´ASSESSORAMENT I DIAGNOSTIC GENETIC S.L., el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S’entén per productor, el fabricant d’un producte o l’importador del mateix en el territori de la Unió Europea, o qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més pròxims a la població de Sant Cugat del Vallès (Espanya).